جشن باشکوه ۴۸ مددجوی متولدین مهر و آبان با حضور آقای دکتر حیدری (مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان)، آقای عاقل منش (عضو شورای اسلامی شهر رشت)، آقای تکاملی (معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی استان) و آقای رضوان پناه(مدیر انجمن کلیوی) و جمعی از مدعوین در آسایشگاه معلولین وسالمندان رشت برگزار گردیده و با مسابقه ویلچررانی مددجویان آسایشگاه زیر نظر دبیر هیئت جانبازان و معلولین استان این مراسم خاتمه یافت و به برندگان جوایزی نیز اهدا شد .

مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران
مراسم جشن تولد ۴۸ نفراز مددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان گیلان / رشت و رونمایی از ۳۰ دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران