مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار و یا ارتباط تلفنی با نامحرم مورد سوأل یکی از کاربران بوده و از همین رو مبنای تنظیم این مطلب قرار گرفته است.

 به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وارنا ؛  در مورد اصل موضوع یکی اینکه رابطه تلفنی با زن شوهردار یا هر نامحرمی چه متأهل باشد و چه مجرد ،از این حیث که آیا این عمل مصداق جرم رابطه نامشروع یا ارتباط نامشروع با نامحرم است بین حقوقدانان اختلاف است.

بعد از مروری بر این اختلاف حقوقی و با فرض جرم دانستن چنین عملی ، مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار را بیان می نمائیم :

۱- آیا رابطه تلفنی با نامحرم ، جرم و مصداق بزه ارتباط نامشروع با نامحرم است ؟

اساساً در مورد اینکه رابطه تلفنی با نامحرم مصداق جرم رابطه نامشروع با نامحرم به حساب می آید یا خیر بین حقوقدانان اختلاف است.

توضیح اینکه بیشتر دادگاه ها قائل به جرم بودن چنین عملی نیستند و لزوماً تحقق بزه ارتباط نامشروع با نامحرم را مستلزم ارتباط و تماس فیزیکی زن و مرد نامحرم قلمداد می نمایند.

با این حال به نظر می رسد با توجه به عرف جامعه نمی توان چنین عملی را مصداق رابطه نامشروع ندانست.

اعتقاد به اینکه ارتباط تلفنی و پیامکی مستمر بین زن و مرد نامحرم ( که غالباً حاوی رد و بدل شدن پییامهای عاشقانه و غیر اخلاقی هستند ) جرم نباشد ؛ موجب تجری افراد  لاقید و بی بند و بار می گردد.

از توجه به متن ماده ۶۳۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز نظریه جرم و قابل مجازات بودن ارتباط تلفنی با زن شوهردار یا هر نامحرمی خواه متأهل یا مجرد یا بیوه باشد ، تقویت می گردد.

ماده ۶۳۸ اشعار می دارد (( هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود . ))

(تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای با هم خوابیدن و هم بستر شدن است.)

به نظر می رشد قرار گرفتن حرف (( یا )) بین دو عبارت (( روابط نامشروع )) و ((عمل منافی عفت )) بیانگر آن است که اعمالی مانند ارتباط تلفنی که ناظر به ارتباطات خارج از قلمرو کاری یا ارتباطات تلفنی متعارفِ معمولِ مردم و به بیان بهتر در مورد مسائل غیر اخلاقی و ابراز عشق و علاقه باشد ، در خور اعمال مجازات جرم رابطه نامشروع است.

ممکن است ایراد شود که اگر قرار بر مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار یا نامحرم باشد ، دیگر امکان استقاده از تلفن به جهت عدم تشخیص متعارف یا غیر متعارف بودن تماس تلفنی وجود ندارد.

اما روشن است که ارتباط با نامحرم معمولاً به دفعات و با زمان های مکالمه طولانی و حتی بعضاً در ساعتهایی که هیچ منطقی برای مکالمه تلفنی در حالت متعارف برای آنها وجود ندارد ؛ رخ می دهد لذا تشخیص غیر اخلاقی و نامشروع بودن مکالمات تلفنی با توجه به این مسائل موضوعی میسر و ممکن است.

## قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل دعاوی کیفری مشورت نمایید.

با این حال در سالهای اخیر معمولاً دادسراها و دادگاهها، قائل به جرم بودن رابطه تلفنی با نامحرم نبوده اند.

پرسش دوم اینکه با فرض جرم بودن چنین عملی ، مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار چیست ؟

۲- مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار با زن نامحرم

شایان ذکر است که منظور از مجازات ، مجازات هر دو طرف رابطه است یعنی هم زن و هم مرد. متأهل، مجرد یا بیوه بودن اثری در موضوع ندارد. هر چند ممکن است متأهل بودن طرفین در تعیین مجازات شدیدتر یا اعمال مجازات های تکمیلی مؤثر باشد.

به هر حال در فرضی که ارتباط تلفنی با نامحرم را جرم بدانیم ، هر یک از طرفین رابطه به شلاق تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شوند.

هر طرفی که در اثر عنف و اکراه تن به چنین ارتباطی داده باشد ، از مجازات معاف می گردد و تنها فرد اکراه کننده مجازات می گردد.

اما ممکن است در کنار مجازات بالا که مجازات اصلی جرم ارتباط نامشروع است که تنها شلاق تعزیری است و حکم حبس و… ندارد ، مجازات تکمیلی برای مرتکبین ارتباط نامشروع با نامحرم از طریق تلفن ، تعیین گردد.

زیرا با توجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار یا هر نامحرمی ( با فرض آنکه دادگاه آن را جرم بداند ) از جمله مجازات های درجه شش می باشد.

و براساس ماده ۲۳ همان قانون به دادگاهها اختیار داده شده تا برخی جرایم از جمله محکومین به جرم ارتباط نامشروع با نامحرم را با شرایطی و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات محکوم علیه ، به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم نمایند. به جهت اهمیت موضوع عین ماده ۲۳ و تبصره های یک و دو را در زیر درج می نمائیم :

ماده ۲۳ – دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف – اقامت اجباری در محل معین

ب – منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ – منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت – انفصال از خدمات دولتی و عمومیث –

منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج – منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ – منع از حمل سلاح

ح – منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ – اخراج بیگانگان از کشور

د – الزام به خدمات عمومی

ذ – منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر – توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز – الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ – الزام به تحصیل

س – انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ – مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ – چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

نتیجه بحث

به نظر می رسد تئوری و رویه پا گرفته در دادگاههای کیفری مبنی بر جرم ندانستن رابطه تلفنی با نامحرم بویژه در حالیکه تعداد و زمان مکالمه چشمگیر و حاوی رد وبدل شدن پیام های غیر اخلاقی ، مستهجن و عاشقانه است ، موجب تزلزل خانواده ها و ایجاد تنش های خانوادگی می گردد.

جرم ندانستن این درجه از ارتباطات تلفنی ، چراغ سبزی است به افراد هوس باز و خوش گذران که آرامش و پایداری خانواده را قربانی مطامع شیطانی خود می نمایند. به نظر ما ظاهر و سیاق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار و هر نامحرمی را اقتضاء می نماید.