سید حمید حسینی در بازدید های دوره ای از کانون اصلاح و تربیت و زندان لنگرود بر ارتقاء توانمندی ، توسعه فرهنگی و ساخت الگوی مناسب در سنجش توانمند سازی مددجویان تاکید کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری وارنا / سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای گیلان بهمراه روسای ستادی از مجمومه کانون اصلاح و تربیت استان و زندان زنان رشت و زندان لنگرود بازدید کرد.

سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای استان گیلان، اولویتهای دهگانه سازمان را به منظور پیشبرد اهداف برنامه ریزی شده زندانهای گیلان موثر و مفید دانست.

وی روند توسعه در زندانها را پیش نیاز انگیزش عنوان داشت و افزود: مستلزم ان  نقش آفرینی علمی و عملی توسط کارکنان در بالا بردن بهره وری صحیح و مناسب برای ایجاد یک هم افزایی موثر در رشد و تعالی اهداف سازمانی است.

مدیر کل زندانهای گیلان، ایجاد یک تیم منسجم و شاداب را در اثر بخش بودن حوزه های مختلف زندانبانی یک امر ضروری دانست و گفت : توسعه در هم افزایی با برگزاری برنامه های مشارکتی اثر بخش تر خواهد بود و این خود زمینه مناسبی برای پیشبرد اهداف سازمانی در تمامی زمینه هااست.

سید حمید حسینی همچنین توسعه فرهنگی  و ساخت الگوی مناسب در سنجش توانمند سازی مددجویان با بهره گیری از دانش و علم نوین زندانبانی را مهم برشمرد و افزود: با الگویی چون نیاز سنجی میتوان مسایل و مشکلات را شناسایی و سپس ارزیابی دقیق تا نسبت به رسالت سازمانی فائق آییم.

وی در پایان نیاز به آموزش را  در تحلیل نیازهای فعلی و نیازهای مورد انتظار سازمان  یکی از مواردی دانست که باید به آن توجه ویژه شود.